ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 458
458 diensten
Filica, vind een nieuwe plek om te wonen met zorg

Filica, vind een nieuwe plek om te wonen met zorg

door Filica
Oriënteer op tijd en hou daarmee zelf de regie op Filica.nl
Meer info »
 • Website
 • Online vinden
 • ouderenzorg in beeld
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Balans Professional Organizing
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Cedrah, locatie d'Amandelhof: Wachtlijstbegeleiding

door Cedrah, locatie d'Amandelhof
De klantadviseurs van Cedrah bieden klantbemiddeling aan tussen de (potentiële) klant en één of meerdere woonzorgcentra. De klantadviseurs houden de regie over het contact met de potentiële klant vanaf eerste aanvraag tot levering van producten en diensten.
€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Priocare B.V.
Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan meerderjarige personen die niet in staat zijn om zelf hun niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Hiermee wordt bedoeld dat iemand niet of niet goed zelf beslissingen kan nemen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Redenen hiervoor kunnen zijn een geestelijke of lichamelijk beperking.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door SimonsMentorschap
Mentorschap is een beschermingsmaatregel die opgelegd wordt door de kantonrechter en uitgevoerd wordt door een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een familielid, of in ons geval door een professional van SimonsMentorschap.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Cura Beheer
Wij begeleiden ouderen bij hun financiën en bij persoonlijke aangelegenheden, als zij daar zelf moeite mee hebben of dit niet meer kunnen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Welzijn Vught Mantelzorg
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Marion Hermans Professional Organizer
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Elles in Organizing
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Bureau Alert: Bewindvoering met mentorschap

door Beschermingsbewind Twente B.V.
Daar waar een bewindvoerder alleen waakt over de financiële belangen van de betrokkene, is de mentor degene die waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige, die door psychische oorzaken en/of gedragsproblemen niet of onvoldoende in staat is besluiten over zijn/haar zorg te nemen of deze te regelen. Deze maatregel heeft geen betrekking op de financiën.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie: Ondersteuning kwetsbare ouderen

door Marie-care
Ondersteuning,advisering en begeleiding, kwetsbare ouderen
€ 25,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap Noord-Nederland

door Budgetteerwerk
Wanneer u in een zorginstelling woont of zorg van een zorginstelling ontvangt, kan het prettig zijn wanneer iemand u en uw zaken kan vertegenwoordigen. Budgetteerwerk verzorgt mentorschap in Noord-Nederland en helpt haar cliënten bij het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging en behandeling. U hebt altijd te maken met één en dezelfde persoon die u kan helpen bij te nemen beslissingen en die u kan adviseren en bijstaan in de zorg die u wenst.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Hulp bij dementie thuis

door Zorggroep Sint Maarten
Maartje is actief op het gebied van dementie zorg. Zo werken wij intensief samen met andere zorgaanbieders om de begeleiding van mensen met geheugenproblemen thuis te verbeteren. Een van de activiteiten is het bieden van casemanagement. Een casemanager is een ervaren en goed opgeleide begeleider die preventief begeleiding biedt in de thuissituatie.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Lakeman Bewindvoering
Een mentor is de wettelijke vertegenwoordiger en neemt beslissingen betreffende de verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling van de betrokkene. De mentor houdt hierbij de normen en waarden van de cliënt als leidraad.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Stichting Promentor
Een mentor van Promentor staat voor professionaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Promentor waakt actief over de belangen en stemt de belangenbehartiging af op behoefte en mogelijkheden van de persoon. Afhankelijk van zijn/haar mogelijkheden treedt Promentor ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend op.
Meer info »
Toon meer