Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 438
438 diensten
Mentorschap - ZEKER

Mentorschap - ZEKER

door ZEKER Financiële Zorgverlening
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.
Meer info »
 • Professionals
 • 7 ZEKERheden
 • Mentorschap
Logo Zorgcoördinatie

Cliëntondersteuning

door De SMD - Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland
Het belang van de cliënt is het uitgangspunt en leidend voor de cliëntondersteuner van de SMD. Onze cliëntondersteuner versterkt de positie van inwoners door te ondersteunen bij het formuleren van de hulpvraag en door informatie te geven over de mogelijkheden van ‘het systeem’ en hun rechten als cliënt. Ondersteuners bieden cliënten kennis over de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden die de zorg kan bieden, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Bureau Klein Robbenhaar
Bij mentorschap draait het alleen om persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat niet over geld en over goederen. Een mentor kan zelfstandig beslissingen nemen voor iemand die dat zelf niet meer kan. Bij deze beslissingen staat de wens van de cliënt centraal. Een mentor wordt bijvoorbeeld benoemd voor mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen en psychiatrische patiënten.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Welzijn Op Recept

door Combiwel
Welzijn op recept is een sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten. In plaats dat een arts een patiënt doorverwijst naar een collega of medicijnen voorschrijft, wordt een recept gegeven voor activiteiten en doorverwezen naar een van onze welzijnscoaches. Deze stelt samen met de deelnemer een activiteitenpakket samen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door De Mo-Factor
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Reuling Professional Organizer
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Stichting Binding
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Karin YPO Welzijn en Veiligheid
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Voorlichting mentorschap

door Belangrijk Professioneel Mentorschap
BELANGrijk geeft voorlichting over curatele, onderbewindstelling en mentorschap aan zorgverleners, familieleden en andere geïnteresseerden. Een lezing of presentatie wordt altijd georganiseerd op aanvraag.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

ZorgeloosThuis

door ZorgeloosThuis
ZorgeloosThuis stelt door middel van een intake samen met u de behoefte aan zorg vast en helpt u met het regelen van de benodigde financiering. Wij onderscheiden ons doordat wij voor al onze cliënten, in goed overleg, een eigen zorgteam samenstellen die de zorg verleent zoals u dat wilt, op het tijdstip zoals u dat wenst. Wij stellen kleine teams samen zodat u met slechts een klein aantal mensen samenwerkt. Daardoor kunt u uw dag invullen zoals u dat het liefste heeft.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door BINN Consultancy
Als iemand tengevolge van ziekte of gebrek niet meer in staat is, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en zijn/haar persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) te behartigen, dan kan een mentorschap ingesteld worden. Deze maatregel wordt door de kantonrechter ingesteld. De mentor wordt (net als een bewindvoerder) door hem benoemd.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zinthiek Zorggeluk: Ondersteunende mantelzorg op maat

door Zinthiek Zorggeluk
Aanvullende mantelzorg bieden in de thuissituatie. Aan de hand van een vragenlijst wordt de behoefte van (extra) mantelzorg geïnventariseerd.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorg voor mensen met dementie

door De ZorgSpecialist B.V.
Onze casemanagers zijn professionals die alles weten over leven met dementie en geheugenklachten. Ze adviseren en begeleiden u bij de keuze voor de beste zorg.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door DazOrganized
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgadvies

door BBRzorgadvies
Heeft u ondersteuning of advies nodig op het gebied van zorg, bijvoorbeeld in het contact met het CIZ of de gemeente rondom beschikkingen
Meer info »
Toon meer