ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 462
462 diensten
Mentorschap - ZEKER

Mentorschap - ZEKER

door ZEKER Financiële Zorgverlening
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.
Meer info »
 • Professionals
 • 7 ZEKERheden
 • Mentorschap
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Zorgkrachtondersteuning
Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor een volwassene die niet goed meer voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Een mentor wordt door de rechtbank benoemd. Meestal wordt de mentor gezocht in de familiekring. Dit lukt om verschillende redenen echter niet altijd. In die gevallen kunnen wij de rol van mentor vervullen
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Stichting Promentor
Een mentor van Promentor staat voor professionaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Promentor waakt actief over de belangen en stemt de belangenbehartiging af op behoefte en mogelijkheden van de persoon. Afhankelijk van zijn/haar mogelijkheden treedt Promentor ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend op.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie

door Stichting Vilente
Deze persoon kan uw gehele situatie overzien en biedt houvast in vaak moeilijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van moeilijk en onbegrepen gedrag of een overbelaste mantelzorger. De casemanager begeleidt de cliënt, de mantelzorger en het tehuiszorgteam. Voor ondersteuning van een casemanager heeft u een indicatie nodig. Vilente Klantadvies kan u daarover informeren.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Bureau voor Bewind, Curatele en Mentorschap (BVBM)
Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling. In dat geval kan een mentor uitkomst bieden.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Mentorschap 'Helder'
Het mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed in staat zijn om voor zichzelf zorgen. De mentor biedt hulp, ondersteuning en bescherming bij het behartigen van persoonlijke zaken. De mentor wordt aangesteld door de kantonrechter.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Stella Wisse Professional Organizer
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Welzijn Lansingerland
Vraagbaak 67+: Alle inwoners van Lansingerland van 67 jaar en ouder, die een vraag of probleem hebben op het gebied van wonen, zorg, welzijn of financiën, kunnen gratis een beroep doen op de Ouderenadviseurs van Welzijn Lansingerland.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentor

door Q-ratio bv
en mentor wordt door de rechtbank benoemd en draagt zorg voor alle relevante zaken rond de zorg en verzorging van de cliënt. Veel, vooral iets oudere mensen, zijn minder mondig en begrijpen niet altijd wat een zorgverlener zegt of bedoelt. Vaak wordt er in vakjargon gesproken, gaat de informa-tievoorziening (te) snel en moeten er ook snel beslissingen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door AK Mentorschap
Met oprechte betrokkenheid wil ik de belangen behartigen voor mensen die dit (gedeeltelijk) niet meer zelf kunnen, helpen bij het houden van hun eigen regie. Uitgaande van de wensen van de cliënt, en samen kijken met de cliënt en/of zijn netwerk of er mogelijkheden zijn om deze wensen te verwezenlijken.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Stichting Welzijn Vianen
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Mulege
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen is het wenselijk dat hij of zij hierbij wordt ondersteund.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie De Hoven

door Stichting De Hoven
Thuiszorg De Hoven biedt ook casemanagement, als u af en toe dingen vergeet.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg

door MEE Groningen
MEE Groningen ondersteunt u bij het regelen van uw langdurige zorg zoals u dat wilt. Passend bij uw wensen en zo mogelijk afgestemd met uw familie en omgeving. Dat doen wij vanuit onze brede kennis en expertise van mensen met een beperking en van de Wet langdurige Zorg (Wlz).
€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Zorgbruggen Bewindvoering B.V.
Een mentor is soms nodig voor mensen die onbekwaam zijn voor zichzelf allerlei zaken te regelen in de zorg. Dat zijn vaak demente mensen of mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen die niet aangeboren hersenletsel hebben, bekend zijn met psychiatrische ziektebeelden of bijvoorbeeld wanneer iemand in coma ligt, mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niemand in de naaste omgeving die voor hun de zorg regelt.
Meer info »
Toon meer