Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 416
416 diensten
Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

door Stichting Welzijn Capelle
Servicepunt Mantelzorg ondersteunt mensen die mantelzorger zijn van een inwoner van Capelle aan den IJssel. Servicepunt Mantelzorg is een onderdeel van Buurtkracht en is gratis.
€ 0,00
per uur
Meer info »
 • Voor mantelzorgers
 • Gratis
 • Informatie en advies
Mentorschap - ZEKER

Mentorschap - ZEKER

door ZEKER Financiële Zorgverlening
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.
Meer info »
 • Professionals
 • 7 ZEKERheden
 • Mentorschap
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Inzicht & Houvast
Mentorschap is er om uw belangen te beschermen op het moment dat u het zelf niet meer kunt. Te denken valt aan verpleging, verzorging, medische behandeling, het wel of niet wonen in een instelling.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorg thuis bij Dementie

door Cordaan
Als bij u of bij uw naaste de diagnose dementie is gesteld, of er een sterk vermoeden is van dementie en u zelfstandig woont, kunt u hulp krijgen van een casemanager dementie. Dit is een onafhankelijke hulpverlener die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat in de thuissituatie. Het gaat om emotionele en praktische begeleiding. De casemanager heeft kennis van de zorg- en hulpmogelijkheden, houdt nauwe contacten met hulpverleners en schakelt deze zo nodig in.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorencoach

door Vitaal Oud Worden
Gediplomeerd Seniorencoach
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Must Bewind & Mentorschap BV
Respectvol, integer en daadkrachtig. Verbindende schakel naar (zorg)hulverleners en andere instanties. Uitgebreid sociaal en beroepsmatig netwerk.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie

door Versa Welzijn
Als er bij u of uw partner een diagnose dementie is gesteld, heeft u te maken met veel verschillende hulpverleners. Dan is het fijn om één persoon als aanspreekpunt te hebben, die samen met u onderzoekt welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. Daarvoor kunt u terecht bij een casemanager dementie van het netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek. Ook als er een vermoeden is van dementie maar nog geen diagnose is gesteld kan de casemanager dementie ingeschakeld worden.
€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Miep Steenvoorden - mentor regio Midden-Nederland

door ZEKER Financiële Zorgverlening
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Linde Bewind
Als u niet (meer) zelf uw persoonlijke belangen kunt behartigen door ziekte of een beperking, en er geen familie is waarop u kunt terugvallen, kan door de kantonrechter een mentor worden aangesteld. Het gaat meestal om belangen rondom zorg, welzijn, verpleging en behandeling.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Uw Supporter
Als mentor zorgen wij ervoor dat alles wat te maken heeft met geestelijke, lichamelijke of maatschappelijke zaken rondom u geregeld wordt. Wij ontzorgen niet alleen, maar helpen ook om ingewikkelde zaken op een begrijpelijke wijze te bespreken.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Thuisbegeleiding Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag

door Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag
Het Leger des Heils biedt langdurige begeleiding in de woonomgeving om het zelfstandig wonen zo lang mogelijk te kunnen behouden, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

NPZ: Casemanager Palliatieve Zorg

door Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Waardenland
Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers in de regio Dordrecht en Gorinchem die aangesloten zijn bij de Stichting Drechtzorg.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door CB Bewind B.V.
Mensen met een psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, of dementie, kunnen vaak niet meer weloverwogen, zelfstandige beslissingen nemen over de invulling van hun leven. Wanneer zij aangewezen zijn op zorg vanuit een instelling, kunnen zij vanwege die beperkingen geen gelijkwaardige gesprekspartner zijn naar de betreffende zorgverlener.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Burggraaff Mentorschap & Bewindvoering
Bij mentorschap behartigt de mentor de persoonlijke belangen (geen vermogensrechtelijke belangen) van iemand die daar mentaal zelf niet toe in staat is. Het gaat daarbij om belangen rondom zorg, welzijn, medische behandeling en begeleiding. Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd.

Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanagement dementie

door Zorggroep Noordwest-Veluwe
Een casemanager is een speciaal opgeleide wijkverpleegkundige. Zij is gespecialiseerd in thuiszorg met dementie. De casemanager is er voor de dementerende én de naastbetrokkenen. Zij geeft adviezen in het dagelijks omgaan met de ziekte, begeleiding en steun bij de verwerking. Door de intensieve betrokkenheid van de casemanager kan de dementerende langer thuis blijven wonen.
Meer info »
Toon meer