ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 456
456 diensten
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Facet mentorschappen
Mentorschap door Mentor A. Hoeree, Wolphaartsdijk/Goes.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door SBB Twente
Mentorschap betreft uitsluitend dié persoonlijke belangen die niet vallen onder geld en goederen. Betrokkene kan zelf zijn materiële belangen blijven behartigen tenzij betrokkene ook onder bewind gesteld is. Degene voor wie door de rechter een mentor benoemd is, kan niet meer zelfstandig beslissen over zijn belangen in het kader van verpleging, behandeling, verzorging.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap Utrecht

door Mentorschap Noordwest en Midden
Sommige mensen zijn door een ziekte of beperking niet volledig in staat om zelf beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Maar wat als hij/ zij niemand om zich heen heeft om dat voor hem/ haar te doen? Mentorschap Noordwest en Midden Nederland zet voor deze mensen mentoren in.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Ouderenadvies en cliëntondersteuning

door Welzijn Bloemendaal
Hebt u vragen rondom wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer, neem dan contact op met één van onze ouderenadviseurs of de cliëntondersteuner. Zij kunnen u adviseren en maken in de meeste gevallen een afspraak voor een huisbezoek. U wordt begeleid tot uw vraag is beantwoord en de nodige hulp is ingezet. Ook wanneer u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving kunt u contact opnemen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Mentorschap 'Helder'
Het mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed in staat zijn om voor zichzelf zorgen. De mentor biedt hulp, ondersteuning en bescherming bij het behartigen van persoonlijke zaken. De mentor wordt aangesteld door de kantonrechter.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Faber-Mentes
Mentorschap van Faber-Mentes te Hoogezand door Mentor Erica Faber.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Cliëntondersteuning Wlz Zwolle

door Thuis in Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning Wlz is er voor jou of jouw naaste. Wanneer je vanwege een ziekte, een aandoening, een stoornis of een beperking blijvend 24 uur per dag dichtbij zorg nodig hebt. Daarvoor heb je wel een Wlz-indicatie nodig van het CIZ. Want dan is cliëntondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg van toepassing. En woon je in één van onze regio’s, dan kun je gratis gebruik maken van WlzClientondersteuning.nl.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Familiementoren

door Belangrijk Professioneel Mentorschap
Wanneer de betrokkene nog familie heeft, gaat de voorkeur van de kantonrechter altijd uit naar een partner of familielid als mentor. Immers, zij zijn het meest vertrouwd en goed bekend met voorkeuren en wensen van de betrokkene. Indien je als partner of familielid aangesteld wordt als mentor, is dit voor de betrokkene erg fijn. Echter, als familiementor kun je soms in situaties terecht komen waar je even geen raad mee weet.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

IZA: Casemanagement

door IZA
Onze zorgadviseurs helpen u bij vragen en twijfels over de zorg. Zij bekijken uw situatie, geven persoonlijk advies en begeleiden u.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap regio Leiden

door Stichting Mentorschap Haag en Rijn
Een mentor is nodig bij iemand die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer in staat is zelf de regie over zijn leven te voeren, en daardoor geen weloverwogen besluit kan nemen over zijn behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgadviseur

door FlexiCura
Indien u met de benodigde zorg en/of andere diensten zelfstandig thuis wilt blijven wonen en zich in deze wilt laten adviseren, kunt u contact opnemen met de zorgadviseur. De zorgadviseur helpt u uw zorgvraag in kaart te brengen en u wegwijs te maken binnen de diverse instanties bij wie u voor zorg terecht kan. Ook voor hulp bij het invullen van de benodigde formulieren biedt de onafhankelijke zorgadviseur uitkomst.
€ 60,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Zorgkrachtondersteuning
Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor een volwassene die niet goed meer voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Een mentor wordt door de rechtbank benoemd. Meestal wordt de mentor gezocht in de familiekring. Dit lukt om verschillende redenen echter niet altijd. In die gevallen kunnen wij de rol van mentor vervullen
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door ViaLucia
et is ook mogelijk om ViaLucia als mentor in te schakelen als u die op het persoonlijke (niet financiële) vlak nodig bent. ViaLucia geeft u advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met u beslissingen op het gebied van uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Communicatieplatform

door OZOverbindzorg
OZOverbindzorg is een online omgeving waarin jouw (zorg)netwerk samenkomt. Het maakt betrouwbare en transparante communicatie mogelijk tussen jou, de betrokken zorgverleners – ook onderling - én eventuele mantelzorgers. In OZOverbindzorg wisselen jullie relevante gegevens uit en houden jullie elkaar op de hoogte. Dat schept rust en vertrouwen, voor iedereen die betrokken is.
€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door BMvN, bureau voor mentorschap
Mentorschap van Mentor Mirjam van Nieuwkerk, Breukelen.
Meer info »
Toon meer