ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 454
454 diensten
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door WMO Radar
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door ECG Mentorschap
Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan een meerderjarige persoon die niet (meer) in staat is om zijn eigen persoonlijke belangen te behartigen. Het zijn de persoonlijke belangen, het gaat niet om eigendommen of geld. Het gaat vooral om beslissingen over behandeling, verpleging, verzorging of begeleiding. Een mentor wordt na onderzoek door de kantonrechter als wettelijk vertegenwoordiger aangesteld.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Professionele mentorschappen

door De Wegwijzer In Zorg
Een professioneel mentorschap biedt uitkomst bij mensen met een verstandelijke beperking, dementie, een hoge leeftijd of de (forensische) psychiatrie. Tijdens zo’n mentorschap behartigt De Wegwijzer in Zorg op onafhankelijke wijze de belangen op gebied van zorg, omdat een cliënt dat op dit moment (lichamelijk en/of geestelijk) niet meer zelf kan.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Ondersteuning bij dementie

door ZuidOostZorg
Iedereen is wel eens vergeetachtig of heeft moeite met het houden van overzicht. Dat neemt bij het ouder worden vaak wat toe. Zolang men daar in het dagelijks leven geen last van heeft, is er niets aan de hand. Maar heeft u het idee dat bijvoorbeeld bij uw partner, vader of moeder meer aan de hand is en maakt u zich daarover zorgen, dan is het tijd om stappen te ondernemen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Welzijn Vught Mantelzorg
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Welzijn West Betuwe
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Zin Organizing
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door DazOrganized
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Stichting Welzijn Het Bolwerk
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Icare: Casemanagement

door Icare Thuisbegeleiding
Informatie en advies die een gespecialiseerd verpleegkundige u kan geven bij een huisbezoek.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie

door FlexiCura
Heeft u, of uw naaste, dementie of een vermoeden van dementie? En heeft u behoefte aan ondersteuning en begeleiding daarbij? Of wilt u eens met iemand praten over wat dat betekent en wat er gaat gebeuren? Dan kunt u om ondersteuning vragen van de casemanager dementie.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Manfred Munters Mentorschappen
De meeste volwassen mensen die te maken hebben met een beperking, hebben geen mentor nodig. Als familieleden, de arts(en) of anderen het vermoeden hebben dat iemand, dat zelf niet meer goed kan beoordelen, tekort wordt gedaan op het gebied van gezondheid en welzijn, kan mentorschap nodig zijn. Vaak gaat het om mensen met bijvoorbeeld een psychische stoornis, dementie, een verslaving of bijvoorbeeld verstandelijk beperkte mensen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Mentorschap Noord-Oost
Opkomen voor jezelf, zeggen wat je wilt, dit lijkt zo vanzelfsprekend. Tóch is dat niet altijd zo. Het is lastig om niet te kunnen overzien wat de gevolgen zijn van jouw beslissing, moet je nu juist já of nee zeggen. Een mentor helpt daarbij; iemand die er speciaal voor ú is, een vertrouwenspersoon, uw belangenbehartiger.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Mulege
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen is het wenselijk dat hij of zij hierbij wordt ondersteund.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Zorgkrachtondersteuning
Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor een volwassene die niet goed meer voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Een mentor wordt door de rechtbank benoemd. Meestal wordt de mentor gezocht in de familiekring. Dit lukt om verschillende redenen echter niet altijd. In die gevallen kunnen wij de rol van mentor vervullen
Meer info »
Toon meer