Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 348
348 diensten
Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

door Stichting Welzijn Capelle
Servicepunt Mantelzorg ondersteunt mensen die mantelzorger zijn van een inwoner van Capelle aan den IJssel. Servicepunt Mantelzorg is een onderdeel van Buurtkracht en is gratis.
€ 0,00
per uur
Meer info »
 • Voor mantelzorgers
 • Gratis
 • Informatie en advies
Mentorschap - ZEKER

Mentorschap - ZEKER

door ZEKER Financiële Zorgverlening
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.
Meer info »
 • Professionals
 • 7 ZEKERheden
 • Mentorschap
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap Nieuwe Waterweg-Noord, Lansingerland, Capelle & Krimpen a/d IJssel

door Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.
Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door INC Professional Organizing
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Wendy Frehe mentorschap en advies
Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging behandeling en begeleiding dan kan de kantonrechter mentorschap instellen. Het kan aangevraagd worden door de persoon zelf, de directe familie of de instelling waar men verblijft.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Mijn mentor Brabant
Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgadviseur

door FlexiCura
Indien u met de benodigde zorg en/of andere diensten zelfstandig thuis wilt blijven wonen en zich in deze wilt laten adviseren, kunt u contact opnemen met de zorgadviseur. De zorgadviseur helpt u uw zorgvraag in kaart te brengen en u wegwijs te maken binnen de diverse instanties bij wie u voor zorg terecht kan. Ook voor hulp bij het invullen van de benodigde formulieren biedt de onafhankelijke zorgadviseur uitkomst.
€ 60,00 - € 75,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland

door Mentorschap Noordwest en Midden
Sommige mensen zijn door een ziekte of beperking niet volledig in staat om zelf beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Maar wat als hij/ zij niemand om zich heen heeft om dat voor hem/ haar te doen? Mentorschap Noordwest en Midden Nederland zet voor deze mensen mentoren in.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Jd bewindvoering
Jd bewindvoering is er voor mensen die problematische schulden hebben of door gezondheidsklachten moeite hebben om hun eigen financiën of zorgzaken te regelen. Met een persoonlijke benadering ga ik voor u aan de slag! Dit vanuit betrokkenheid en met kennis van de zorg.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Marion Hermans Professional Organizer
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Balansmentorschap
Balansmentorschap biedt professioneel mentorschap voor kwetsbare mensen. Een mentor komt op voor de belangen van een volwassene die daar wellicht niet zelf voor kan opkomen. Een mentor wordt aangewezen als er geen familieleden of andere naasten zijn die de taak voor deze persoon kunnen uitvoeren.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Bart Bakker Financieele Zorgverlening
Voor mensen die tijdelijk- of permanent niet in staat zijn de eigen financiële huishouding zelf te regelen. Soms zijn mensen door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat om hun eigen persoonlijke beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap of mensen die in coma liggen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Linde Bewind
Als u niet (meer) zelf uw persoonlijke belangen kunt behartigen door ziekte of een beperking, en er geen familie is waarop u kunt terugvallen, kan door de kantonrechter een mentor worden aangesteld. Het gaat meestal om belangen rondom zorg, welzijn, verpleging en behandeling.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie

door FlexiCura
Heeft u, of uw naaste, dementie of een vermoeden van dementie? En heeft u behoefte aan ondersteuning en begeleiding daarbij? Of wilt u eens met iemand praten over wat dat betekent en wat er gaat gebeuren? Dan kunt u om ondersteuning vragen van de casemanager dementie.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanagement dementie

door Noorderzorg
Wanneer u vergeetachtig wordt dan kunt u een gesprek aanvragen met onze casemanager dementie. De casemanager kan u informatie en voorlichting geven over het verloop van de ziekte, kan u en uw mantelzorger begeleiden bij het ziekteproces en kan evt. thuiszorg voor u regelen. Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is dan kan zij u helpen met het aanvragen van een indicatie.
Meer info »
Toon meer