ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 454
454 diensten
Logo Zorgcoördinatie

Brabant Mantelzorgmakelaars

door Stichting BC Brabant
De mantelzorgers van Brabant Mantelzorgmakelaars zijn gediplomeerd en kunnen u helpen met: - Het regelen van passende zorg, wanneer u niet weet waar te beginnen; - Talloze andere zaken waar u als mantelzorger of zorgvrager tegen aan loopt; - Het maken van belangrijke keuze, zoals onder andere aan een PGB of juist niet of bijvoorbeeld welke zorgorganisatie te kiezen. Maar ook opname of thuis blijven; - Het zoeken naar een oplossing om de mantelzorg te verlichten.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Cliëntondersteuning Wmo Meppel

door Thuis in Cliëntondersteuning
Gemeente Meppel is één van de “koplopergemeenten onafhankelijke cliëntondersteuner” en werkt met een “Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning”.
Binnen de gemeente Meppel maakt Thuis in Cliëntondersteuning deel uit van het netwerk. Binnen dit netwerk maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring. Wij weten elkaar snel te vinden. Zo bundelt Meppel de krachten van de verschillende partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden in de gemeente.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanagement

door Netwerk dementie IJssel-Vecht
Een casemanager dementie helpt u en uw naasten om te gaan met dementie en met de gevolgen daarvan. Hij of zij heeft een speciale opleiding gevolgd op HBO-niveau en is deskundig op het gebied van begeleiding van mensen met dementie en naasten. De casemenager werkt vanuit het netwerk dementie IJssel-Vecht, is onafhankelijk, Is een vraagbaak voor partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners tijdens het gehele proces.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door VODEDU Bewindvoering
Bij een mentorschap behartigt een persoon de persoonlijke belangen van een meerderjarige die dat zelf niet kan. Het zijn de persoonlijke belangen. Het gaat hierbij niet om geld of eigendommen. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door SimonsMentorschap
Mentorschap is een beschermingsmaatregel die opgelegd wordt door de kantonrechter en uitgevoerd wordt door een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een familielid, of in ons geval door een professional van SimonsMentorschap.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Burggraaff Mentorschap & Bewindvoering
Bij mentorschap behartigt de mentor de persoonlijke belangen (geen vermogensrechtelijke belangen) van iemand die daar mentaal zelf niet toe in staat is. Het gaat daarbij om belangen rondom zorg, welzijn, medische behandeling en begeleiding. Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Steunpunt Scherpenzeel, Mantelzorg en Vrijwilligerswerk
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Hartwerck
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg

door MEE Groningen
MEE Groningen ondersteunt u bij het regelen van uw langdurige zorg zoals u dat wilt. Passend bij uw wensen en zo mogelijk afgestemd met uw familie en omgeving. Dat doen wij vanuit onze brede kennis en expertise van mensen met een beperking en van de Wet langdurige Zorg (Wlz).
€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Mijn Organizer
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanagement Dementie

door Zorggroep Charim
Als er sprake is van dementie hebt u advies, begeleiding en voorlichting nodig. Dat telt voor de oudere met dementie, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving. De casemanagers van Zorggroep Charim bieden deze ondersteuning. Als er een vermoeden is van dementie of als de situatie complex en ingewikkeld dreigt te worden, kunnen onze casemanagers veel voor u betekenen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door OptiOrganize
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland

door Mentorschap Noordwest en Midden
Sommige mensen zijn door een ziekte of beperking niet volledig in staat om zelf beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Maar wat als hij/ zij niemand om zich heen heeft om dat voor hem/ haar te doen? Mentorschap Noordwest en Midden Nederland zet voor deze mensen mentoren in.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Thuisbegeleiding, praktische en psychosociale hulp in alle thuissituaties

door Maatzorg Thuisbegeleiding
Maatzorg biedt praktische, financiële en emotionele ondersteuning. Maatzorg biedt ondersteuning aan huis. Begeleiding voor kwetsbare mensen die de regie over hun dagelijkse leven kwijt zijn en hulp voor wie problemen niet op eigen kracht kan oplossen
€ 17,36
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Zin Organizing
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Toon meer