Privacyverklaring Alleszelf

Inleiding

Wanneer u de website www.alleszelf.nl bezoekt, laat u (mogelijk) persoonlijke gegevens achter. Wij hebben deze gegevens nodig om u de juiste informatie te kunnen tonen en om het platform tot een succes te maken. Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten.

U kunt dit document uitprinten of opslaan, door de gebruikelijke functionaliteit van uw internetdienstprogramma (daar meestal “Bestand” -> “Opslaan als”) te gebruiken. Dit document kan ook in pdf-formaat worden gedownload en gearchiveerd, door hier te klikken. Voor het openen van het pdf-bestand heeft u het gratis programma Adobe Reader nodig (www.adobe.nl) of vergelijkbare programma´s die het pdf-formaat beheersen.

Deze privacyverklaring is van de rechthebbende van de website www.alleszelf.nl, namelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Alleszelf B.V.
statutair gevestigd te Udenhout,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68369328,
kantoorhoudende aan de Groenstraat 86 te (5071 ED) Udenhout.

U kunt ons bereiken door een brief te sturen naar bovenstaand adres, door een e-mail te sturen naar info@alleszelf.nl of door te bellen naar 085 8884 080.

Alleszelf B.V. noemen we hierna kortweg ‘Alleszelf’. Met ‘we’ of ‘ons’ wordt gedoeld op Alleszelf.

In deze verklaring verschaft Alleszelf informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (zoals haar opdrachtgevers en bezoekers van de website) in het kader van de dienstverlening en de website www.alleszelf.nl. Alleszelf vindt het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 december 2017. Bij wijzigingen wordt u via de website www.alleszelf.nl op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Alleszelf verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van het bezoek aan de website www.alleszelf.nl en op de overeenkomst met Alleszelf die verband houden met de website www.alleszelf.nl.

Door het bezoeken van de website www.alleszelf.nl en indien u een overeenkomst sluit met Alleszelf, geeft u toestemming aan Alleszelf om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Alleszelf verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming heeft gekregen.

Op de website www.alleszelf.nl kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen. Alleszelf is ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Alleszelf is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van bezoekers van het openbare toegankelijke gedeelte van www.alleszelf.nl:

  • IP-adres;
  • Surf- en clickgedrag;
  • Cookies (zie hieronder);
  • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s;
  • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Binnen de website www.alleszelf.nl worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Alleszelf de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag.

Wij verzamelen uw NAW-gegevens, locatiegegevens (postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de betreffende persoon. Deze gegevens worden verzameld in de contact-, aanmeld- en enquêteformulieren en wanneer gebruik wordt gemaakt van de klantenservice. Wij gebruiken uw locatiegegevens om de informatie op de website zo goed mogelijk op uw geografische gebied af te stemmen en u gericht te informeren.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan de website www.alleszelf.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website www.alleszelf.nl of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Alleszelf maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie (waaronder (een deel van) het IP-adres) die hiervoor wordt verkregen wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Alleszelf heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens (te vinden op www. autoriteitpersoonsgegevens.nl). Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Alleszelf te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Alleszelf heeft hier geen enkele invloed op. Alleszelf heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van Facebook, Twitter en LinkedIn te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van Alleszelf niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Aanbieders van informatie op de website, sponsors, partners en anderen met een contractuele relatie

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van aanbieders van informatie op de website, sponsors, partners en anderen met een contractuele relatie (los van hun bezoek aan de website www.alleszelf.nl):

  • Administratieve gegevens (NAW-, betaal- en contactgegevens) ten behoeve van facturatie, transactionele e-mail en aanbieders nieuwsbrief;
  • Vermeldingsgegevens ten behoeve van het zoeken en tonen van vermeldingen op de website.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Alleszelf bovenstaande gegevens van u nodig heeft. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk om de overeenkomst goed uit te voeren (omdat we niet op de juiste manier contact met u kunnen opnemen) en is het niet mogelijk om de informatie op de website zo goed mogelijk op uw geografische gebied af te stemmen en is het niet mogelijk u gericht te informeren.

Herkomst van gegevens

De meeste gegevens die Alleszelf verwerkt worden verkregen doordat bezoekers en aanbieders die zelf verstrekken. Het IP-adres wordt door Alleszelf geautomatiseerd opgehaald.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring.

U kunt Alleszelf op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Alleszelf kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Alleszelf verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Wie hebben er toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat Alleszelf bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn de ICT-leverancier (Compareware), online media leverancier (Social Elephant) en administratiekantoor. Hiernaast zijn er ook overige derden die toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens voor de uitvoering van de activiteiten van Alleszelf, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers en incassobureau’s. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Alleszelf en heeft Alleszelf de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Alleszelf hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Alleszelf zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Geen doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Alleszelf gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Alle gegevensuitwisseling is beschermt met SSL en login-gegevens zijn versleuteld opgeslagen in de database.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft uw toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u worden gewijzigd. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken om inzage, bezwaren, correctie en verwijdering kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Alleszelf B.V.
Groenstraat 86
5071 ED Udenhout.

U kunt ons bereiken door een brief te sturen naar bovenstaand adres of door een e-mail te sturen naar info@alleszelf.nl. Ook kunt u voor vragen of opmerkingen bellen via 085 8884 080.

Download deze privacy verklaring als pdf

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: